Registruojant bendrovę (UAB) Lietuvoje, reikia:

 1. Parengti steigimo dokumentus (steigimo sutartį, bendrovės įstatus).
 2. Pas Lietuvos notarą patvirtinti steigimo dokumentus.
 3. Įnešti įstatinį kapitalą (jeigu tai UAB – ne mažiau kaip 2 900 eurų) ir gauti banko išrašą, jog šios lėšos yra.
 4. Gauti bet kurios patalpos savininko sutikimą verstis ūkine veikla jo teritorijoje.
 5. Paskirti direktorių.

 

Naujos bendrovės registravimo kaina 350 eurų

Akcinė bendrovė (AB) – akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150 000 Lt. Akcinės bendrovės akcijos gali būti parduodamos arba platinamos viešai.

Tikroji ūkinė bendrovė (TŪB) – neribotos atsakomybės bendrovė. Steigiama pagal sutartį, sujungiant fizinius ir juridinius asmenis į bendrą dalį verstis komercine veikla. Bendrovės narių skaičius – 2–20 asmenų.

Mažoji bendrija (MB) – ribotos atsakomybės įmonė. Ši teisinė forma leidžia be įstatinio kapitalo ir didelių išlaidų pradėti veiklą per trumpiausią laiką. Steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys, bet ne daugiau kaip 10 asmenų. Įnašai į mažąją bendriją gali būti arba pinigai, arba kita nuosavybė.

Užsienio kompanijos atstovybė – juridinio asmens padalinys su savo buveine, teise atlikti nustatytus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti importo ir eksporto operacijas, bet tik su užsienio juridiniais asmenimis arba kitomis organizacijomis, įsteigusiomis atstovybes, arba susijusiomis su jomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis ir atstovybėmis. Atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Atstovybė – ne juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal atstovybės įsipareigojimus, atstovybė taip pat atsako už juridinio asmens įsipareigojimus.

 

Reikiama Informacija ir dokumentai:

 • Įregistruotam Lietuvos Respublikoje steigėjui (juridiniam asmeniui):
 • registracijos liudijimas;
 • steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai arba kt.);
 • vadovo arba valdybos narių (jeigu ji sudaroma) paskyrimo dokumentai;
 • juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai.

 

Jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:

 • steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jeigu tai atskiri dokumentai, nuorašai su visais pakeitimais, nustatyta tvarka patvirtinti (patvirtinti notaro ir legalizuoti);
 • registracijos liudijimo kopija, išrašas iš registro, kuriame saugoma steigėjo byla, patvirtinti nustatytąja tvarka;
 • asmenų, turinčių teisę sudaryti sutartis juridinio asmens vardu, parašų pavyzdžiai (forma JAR-PP), patvirtinti nustatytąja tvarka;
 • paskutinių metų finansinė atskaitomybė, įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatytąja tvarka;
 • steigiamos atstovybės pavadinimas;
 • steigiamos atstovybės buveinė. Reikia nurodyti tikslų adresą, pasisavinto nekilnojamojo turto unikalų numerį arba registro įrašo numerį. Steigiant atstovybę, reikia turėti savininko sutikimą dėl patalpų suteikimo atstovybės buveinei. Jeigu steigėjas yra patalpų savininkas, sutikimo nereikia, bet reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas fizinis asmuo, sutikimą turi patvirtinti notaras. Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, sutikimą turi pasirašyti juridinio asmens vadovas ir patvirtinti juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus įregistruota atstovybės buveinė, yra įkeistos, reikia pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;
 • steigiamos atstovybės ir (arba) valdybos narių duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta.